Każda osoba, która kontaktuje się z Home Concept sp. z o.o. w Elblągu, w szczególności w celu uzyskania informacji o działalności handlowej spółki oraz zawarcia lub wykonania umowy, zgadza się na poniższe warunki oraz przyjmuje do wiadomości niżej wskazane informacje:

1. Administratorem danych osobowych jest Home Concept sp. z o.o. w Elblągu przy ul. Piławskiej 1.

2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Bartłomiej Bożym, e-mail: b.bozym@home-concept.pl. Wszelkie wnioski czy zapytania związane z ochroną Państwa danych osobowych mogą być kierowane na ten adres.

3. Dane osobowe przetwarzanie są zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niektóre dane mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnej zgody osoby, której one dotyczą – jedynie w zakresie celów, na które osoba ta wyraźnie zezwoliła.

5. W razie potrzeby, dane, na podstawie umowy powierzenia, mogą zostać udostępnione  podmiotom świadczącym dla Home Concept sp. z o. o. usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych (przechowywanie danych w „chmurze”, korzystanie z poczty e-mail itp.), kancelariom prawnym (sprawy prawne, dochodzenie roszczeń). Wszystkie wymienione podmioty są zobowiązane wobec Home Concept sp. z o.o. do zachowania przekazanych im danych w tajemnicy, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, chyba że z przepisów prawa wynika obowiązek dłuższego ich przechowywania.

8. Home Concept sp. z o.o. w Elblągu zastrzega sobie prawo do przechowywania niezbędnych danych osobowych do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń spółki lub roszczeń przeciwko spółce wynikających z powszechnie obowiązujących norm prawnych (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. W razie przetwarzania danych osobowych opartego wyłącznie na zgodzie osoby, której te dane dotyczą, ma ona prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody winno zostać zakomunikowane pisemnie na adres e-mail wskazany w pkt 2.

11. Jeśli do wykonania umowy konieczne jest uzyskanie danych osobowych zamawiającego (np. w celu dostarczenia towaru, kontaktu z klientem czy wystawienia faktury VAT), ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy, bowiem w razie odmowy przekazania niezbędnych informacji wykonanie umowy będzie niemożliwe. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych ma charakter nieobowiązkowy i od ich przekazania nie jest uzależnione wykonanie umowy.

12. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

13. Dane osobowe nie podlegają procedurze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

14. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy RODO i własnych przepisów krajowych.

Wszelki kontakt z Home Concept sp. z o.o. w Elblągu oznacza zapoznanie się z powyższą informacją i zgodę na przedstawione tam warunki.